ઝઘડિયાના વંઠેવાડ ગ્રામ પંચાયતની અનુસૂચિના બોર્ડ બાબતની કાનુની લડાઈ ઝઘડીયા TDO થી DDO સુધી પહોંચી.

Published on BNI NEWS 2020-08-02 20:24:28

    • 02-08-2020
    • 427 Views